Kupariputkien käyttöikä

Kupari oli käytetyin käyttövesiputkien materiaali menneinä vuosikymmeninä ja vielä 2000-luvun alussa sitä pidettiin laadukkaana ratkaisuna. Kuparisia käyttövesilinjoja on siten käytössä todella paljon, mutta tämän päivän uudisasennuksissa ja putkiremonteissa muovi- ja komposiittiputket ovat korvanneet aiemman sukupolven ratkaisut käytännössä kokonaan.

 

 

Kupariputkien laatu
Aiemmin Suomessa käytettiin asennuksissa lähes ainoastaan kotimaassa valmistettuja kupariputkia. Sittemmin kupariputkien valmistus on monien muiden hyödykkeiden tavoin siirtynyt itä-Eurooppaan ja Aasiaan. Eri toimijat ovat saavuttaneet tällä kustannushyötyä, mutta valitettavasti putkien laatu ei ole samalla tasolla kuin aiemmin. Nykyaikaisten kupariputkien seinämävahvuus on usein jopa 50% aiempaa ohuempi ja se tekee putket alttiiksi mekaaniselle ja ulkopuolelta tulevalle rasitukselle. Tällaisia tilanteita muodostavat mm. putkien asennukseen ja kiinnitykseen liittyvät kysymykset, putkien lämpöliike, sekä erilaiset kolhut.


Vielä edellistäkin merkittävämpi ongelma liittyy nykyaikaisten kupariputkien raakamateriaalien epäpuhtauteen. Puhtaan kuparin seassa olevat sinne kuulumattomat vierasaineet muodostuvat erittäin ongelmalliseksi, kun kuparista valmistetaan putki, jonka seinämävahvuus on vain yhden millimetrin luokassa. Putki tulee tällä tavalla alttiiksi tilanteille, jossa pienetkin muutokset veden laadussa syövyttävät sen puhki vain muutamassa vuodessa. Epäpuhtaudet ovat tyypillisimmin peräisin kierrätetystä kuparista ja puutteellisista prosesseista raaka-aineen erottelun eri vaiheissa.

 

 

Kupariputkien syöpyminen ja korroosio
Kestääkseen teknisen käyttöikänsä mukaista 30-50 vuoden jokapäiväistä käyttöä, edellyttää kupariputki ohuen oksidikerroksen muodostumista putken sisäpuolelle sen käyttöönoton yhteydessä. Oksidikerros suojaa putkea siten, että sen muodostuttua vesi ei pääse kosketuksiin suoraan putken kuparin kanssa. Oksidikerroksen muodostuminen perustuu putken sisäpinnan hapettumiseen, kun putki on kontaktissa veden ja ilman kanssa.

 

Normaalisti kupari hapettuu olleessaan tekemisissä veden kanssa, mutta hapettumisreaktio voi häiriintyä eri vierasaineiden vaikutuksesta. Tunnetuin näistä on silikaatti, eli pii, jota on maaperässä luonnostaan. Silikaatti liukenee veteen hyvin, joten se kulkeutuu pohjaveden mukana aina loppukäyttäjille asti. Silikaatti kerrostuu kupariputkien sisäpintaan, estäen samalla oksidaattikalvon muodostumisen. Tämä altistaa kuparin eri vierasaineiden syövyttävälle vaikutukselle. Silikaattia ja sen syövyttävää vaikutusta voidaan vähentää vesilaitoksella kuljettamalla vesi kalkkikivipatjan läpi. Silikaatti ei kuitenkaan ole kustannustehokkaasti poistettavissa pohjavedestä täydellisesti, joten sitä saattaa jäädä talousveteen pieninä pitoisuuksina estämään oksidikerroksen muodostuminen.


Silikaatin lisäksi pohjavedessä on nykyään monesti kloridia ja sulfaattia, joilla molemmilla on kuparia syövyttäviä vaikutuksia. Kloridi päätyy pohjaveteen teiden suolauksen seurauksena ja sulfaattia esiintyy maaperässä luonnostaan silikaatin tavoin. Lisäksi veteen lisätään vesilaitoksella esimerkiksi klooria, jolla estetään bakteerien muodostumista putkistossa.

 

Kupariputkien syöpymisongelma on todettu kaikkein laajimmaksi pohjavettä käyttävissä kiinteistöissä. Pintavettä käyttävissä, ja siten silikaattivapaissa putkistoista, syöpymisongelma on huomattavasti vähäisempi. Veden kokonaisvaikutusta putkistolle on kuitenkin hyvin vaikeaa arvioida ilman paikan päällä tapahtuvaa tutkimusta, sillä veden koostumus ja kupariputkien laatu vaihtelevat merkittävästi.

 

 

Kupariputkien käyttöikä
Kauanko kupariputket sitten kestävät käytössä? Mahdollisia muuttujia veden koostumuksessa ja kupariputkien laadussa on niin monta, ettei yksiselitteistä vastausta ole mahdollista antaa kiinteistöä tutkimatta. Ennen 1990-lukua asennettu laadukas kotimainen putkisto on voinut hyvin kestää käytössä kupariputken teknisen käyttöiän, eli ainakin 30-50 vuotta. Tällaiset putkistot alkavat kuitenkin olla jo sellaisessa iässä, jossa niiden tilaa on hyvä alkaa tarkkailla. Välitöntä käyttövesiputkiston uusimistarvetta ei välttämättä vielä ole, mutta toisaalta tilanne saattaa olla myös hyvin kriittinen jos oksidikerros on jäänyt muodostumatta. Pohjaveden käyttö ja siinä ilmenevä silikaatti nostavat riskiä merkittävästi vaikka vesi olisi muuten hyvälaatuista. Puhdistetun pintaveden kohdalla vastaavasti kohonnutta riskiä ei ole todettu ja 50 vuoden tekninen käyttöikä on siten realistinen useimmissa kiinteistöissä.


Pienetkin silikaatti, kloridi ja sulfaattipitoisuuden voivat erilaisina yhdistelminä syövyttää ohuen ja heikkolaatuisen kupariputken erittäin nopeasti. Lähes aina ongelmat ilmenevät ensimmäisenä kupariputken epäpuhtaiden kohtien pistesyöpyminä, jotka pettävät veden paineesta, kun vain yhden millimetrin paksuinen putki on syöpynyt puhki.


2000-luvulla rakennetuissa taloissa pistesyöpymistä johtuvia vesivuotoja ja niistä johtuvia vaurioita on ilmennyt pahimmillaan jo muutama vuosi käyttöönoton jälkeen. Näin oli muun muassa Tampereen Haapalinnan kylässä, jossa lähes koko alueen 1990- ja 2000-luvun alussa rakennetuissa kerrostaloissa putket alkoivat pettää vain muutama vuosi käyttöönotosta. LVI-Palvelu Hongisto Oy uusi käyttövesiputkistot alueen 9 kerrostaloon ja niiden 197 asuntoon. Kupariputkien tilalle vaihdettiin komposiittiputkisto, joka kestää hyvin kaikenlaisia vesilaatuja.

 

 

Yhteenveto ja toimenpiteet
Nykytiedon valossa voidaan yksiselitteisesti todeta, ettei kupariputkien asentaminen kiinteistön käyttövesiputkistoksi ole järkevää. Tämä pätee sekä uudiskohteisiin että vanhojen putkistojen saneerauksiin. Kysymys siis kuuluukin, että minkälaisella aikataululla vanhat kupariputket tulee poistaa käytöstä.

 

-Ennen 1990-lukua asennettu putkisto
Ala seurata putkiston tilaa viimeistään 30 vuoden käytön jälkeen ja pyydä ammattilaista arvioimaan tilanne. Pohjaveden käyttö ja sen silikaattipitoisuus nostavat riskiä kupariputken syöpymiselle. Puhdistetun pintaveden käyttö puolestaan laskee riskiä ongelmille.

 

-1990-luvulla ja sen jälkeen asennettu putkisto
Selvitä kupariputken alkuperä, seinämävahvuus ja veden koostumus. Itä-Euroopasta ja Aasiasta tuotu epäpuhtauksia sisältävä ja ohut kupariputki on riskialtis lähtökohta kiinteistön putkistoksi. Jos kiinteistö käyttää lisäksi silikaattipitoista pohjavettä, niin on erittäin suositeltavaa olla yhteydessä asiantuntijaan kokonaisriskin arvioimiseksi.

 

Käyttövesiputkiksi on nykyään saatavilla erittäin luotettavia ratkaisuita. Esimerkiksi komposiittiputkella saavutetaan metalli- ja muoviputken vahvuudet samalla putkella. LVI-Palvelu Hongisto Oy käyttää asennuksissaan komposiittiputkea, josta on tähän mennessä jo 30 vuoden kokemus ilman heikkouksia. Ratkaisua voidaan siten pitää testattuna ja erittäin toimintavarmana erilaisiin olosuhteisiin ja erilaisille vesilaaduille. Komposiittiputkea on saatavilla myös metallin värisenä, joten se on kestävyyden lisäksi myös esteettinen ratkaisu.

Työmenetelmät

Tutustu tarkemmin miten eri menetelmät voisivat sopia juuri teidän kiinteistönne putkiremonttiin.

Käyttövesiputkien uusiminen